Semináře pro rok 2018

  přehled seminářu pro rok 2018 ke stažení (aktualizace 19.9.2018)

  (Seminář 1.10_26.10.2018 *doc)  (Seminář 1.10._26.10.2018 *pdf)
 

                                                             

1.10. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181001/ 

Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1.1. 2019 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Účastníci semináře budou seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1.1. 2018, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2018 a očekávanými změnami od 1.1. 2019.

 

1.Zákon o účetnictví

Novinky v účetnictví účinné od 1.1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro podnikatele. Další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU ) goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení a další )

2.Novely zákonů přijatých v průběhu roku 2018

3.Aktuální přehled informací GFŘ v daňové oblasti 

4.Daňový balíček změn od 1.1. 2019

4.1 Zákon o DPH – novela účinná od  1.1. 2019 ( část až od 1.1. 2021

Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – více jak 250 změn:

Úprava v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost.

Změny u digitálních služeb.

Uplatňování DPH v případě poukazů – nové pojmy jednoúčelový a  víceúčelový poukaz.

Nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku – rozšíření možnosti.

Úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením.

Další aktuální navrhované změny

 

4.2 Zákon o daních z příjmu – novela účinná od 1.1. 2019

Úpravy na základě implementace evropských směrnic a IFRS 9:

Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví

Zdanění ovládaných zahraničních společností Zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickým pohonem a další navrhované změny

 

Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku:

 

Zákon o hazardních hrách

Insolvenční zákon

Celní zákon

Daňový řád

Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní

Zákon o Finanční správě ČR

Zákon o Celní správě ČR

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

 certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

5.10. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181005/ 

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled, dle aktuální legislativy

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Program semináře se zaměří na komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů a to včetně aktuálních a připravovaných novinek v této oblasti.

 

Vymezení hmotného a nehmotného majetku – dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně.

Vstupní cena a její určení – pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další aktuality

Účetní odpisy – zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán.

Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení odpisovatele,odpisovaný a neodpisovaný majetek, daňové odpisové skupiny a postup podle přílohy č. 1 ZDP, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy práva stavby a ve speciálních či specifických případech, odpisování technického zhodnocení nájemcem a podnájemcem

Nehmotný majetek – odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování

Daňové odpisy ve speciálních případech – prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

Postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska – účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody

Dlouhodobý majetek z hlediska DPH – vymezení,problematika úpravy a odpočtu a vyrovnání v případě krácení nároku na odpočet koeficientem, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Připravované změny v oblasti majetku – v návaznosti na aktuální stav legislativy

Další související problematika – např. zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: RNDr. Ivan BRYCHTA, daňový poradce ev.č. 1547, Praha

 

cena pro členy SÚ 1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena pro ostatní     1.300,-Kč ( vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

26.10. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181026/ 

Daňové a účetní novinky 2. pololetí roku 2018 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

1.ČNB – nová úprava úroků z prodlení ,  sankce z nezaplacených pohledávek

2.NOVINKA – GDPR a účetní praxe, veřejné rejstříky

3.Novela daňového řádu č. 94/2018 a její význam pro účetní praxi

4.Novela účetního předpisu č. 441/2017 – účinnost v roce 2018

5.Pokyny GFŘ, aktualizace pokynu D-29 k promíjení sankcí DPH

6.Ostatní významné změny pro účetní – DPH, balíček informací k DPH ( společnost od 1.1.  2019 a další )zajímavé rozsudky soudů, nové

    interpretace Národní účetní rady ČR, aktuální závěry a stanoviska KV KDP,  výklady k digitálním změnám a další  aktuální novinky

 

Účastníci obdrží písemný materiál!!!

 

Přednáší: Ing. Helena Ludvíková,

 daňový poradce ev.č. 3569 certifikovaná účetní IAS   č. 1952, lektor  Svazu účetních

 

cena  pro členy SÚ  1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21% DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.