Semináře pro rok 2022

přehled seminářu pro rok 2022 ke stažení (aktualizace 21.11.2022)

(PREZENČNÍ_Semináře 11.2022 *doc)  (PREZENČNÍ_ Semináře 11.2022 *pdf)

 (ON LINE_Semináře 11.2022 *doc)  (ON LINE_ Semináře 11.2022 *pdf)


Prezenční semináře

 

       

23.11.2022  9.00 – 13.00 hod.  /v.s. 20221123/

ZRUŠENO

Jak na nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023

 

               ( prezence od 8.30 hodin )

 

V nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení byla v roce 2022 přijata řada změn, z nichž některé nabývají účinnosti v roce 2022, další nastanou k 1. lednu nebo v průběhu roku 2023 a řada dalších se v současné době připravuje. Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat informace o těch připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy, které budou již v pokročilé fázi legislativního procesu.

Obsah vystoupení:

Změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém ošetřovném

Výše penále pojistného na sociální zabezpečení

Povinnost zaměstnavatele podávat hlášení údajů pro úřad práce

Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023

Slevy na pojistném u zkrácených úvazků od 1. 2. 2023

Volby 2022 – nemocenské pojištění členů volebních komisí

Druhé milostivé léto v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Zvýšení pojistného placeného zaměstnavatelem u pracovníků náročných profesí

Elektronizace karantény

Další navrhované změny v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení

Výklad dalších aktuálních otázek v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Upozornění: Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah vystoupení pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.

 

Přednáší: JUDr. František VLASÁK,

oddělení nemocenského pojištění a pojistného, MPSV ČR, spoluautor předpisů a zákonů  

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )         

cena  pro ostatní      1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

28.11.2022  9.00 – 13.00 hod.  /v.s. 20221128/

 

Problémové okruhy účetnictví, spojené s uzavřením účetního roku 2022.

Aktuální a připravované změny v roce 2023

 

               ( prezence od 8.30 hodin )

 

 

 

Jak už se stalo tradicí v průběhu tohoto semináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2022“, eventuelně co se připravuje pro rok 2023.

Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2022 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená).

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat i následujícím aktuálním tématům:

Daňové novinky týkající se hmotného a nehmotného majetku ve vazbě na účetnictví (např. mimořádné odpisy hmotného majetku, přeřazení ze 3. odpisové skupiny do 2. odpisové skupiny a vliv na daňové odpisy tzv. wallboxů, tj. dobíjecích stanic elektromobilů a hybridních vozidel)

 

Použití služebních vozidel pro soukromé účely – novinky roku 2022 včetně dopadů do finančního účetnictví podnikatelů

 

Dopady invaze na Ukrajinu (peněžité i nepeněžité dary; likvidace a následné prohlášení konkurzu Sberbank; pohledávka versus peněžní prostředky, opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení)

 

Dopad významné novely daně silniční do účetnictví podnikatelských subjektů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů s účinností od 1.10.2022 a její dopady na tzv. „povinné osoby“, tj. účetní, daňové poradce a auditory

 

Daňový balíček pro rok 2023 včetně nových pravidel pro paušální daň

 

Informace o tvorbě nového zákona o účetnictví

Novinky pro rok 2023 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci listopadu.

 

Posluchači obdrží písemný materiál lektorky.

 

Přednáší: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňový poradce, člen výkonného výboru Komory auditorů ČR  

 

cena  pro členy SÚ   1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.600,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

9.12.2022  9.00 – 13.00 hod.  /v.s. 20221209/

 

Příprava účetní závěrky podnikatelů za rok 2022

 

               ( prezence od 8.30 hodin )

 

Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti

Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech

Inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů

Účetní a daňové odpisy – novelizace zákona o daních z příjmů v oblasti odpisů

Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn

Rezervy účetní a daňové

Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových

Dohadné položky

Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů

( daňové a nedaňové ) – časté chyby a omyly

Kurzové rozdíly

České účetní standardy

Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví

I -18 Dohadné položky v cizí měně

I-37 Časové rozlišení a cizí měna

I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně

I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

 

Posluchači obdrží písemný materiál lektorky.

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)                                                          

 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl : 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz.

Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ). 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

29.11.2022 8.30 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20221121/

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2022/2023

( prezentace od 8.15 hodin )

 1. Změny trvalého charakteru, které nastaly (popř. nastanou) v průběhu roku 2022 v sociálním a nemocenském pojištění
  - eNeschopenka, karanténa, izolace – vč. povinností zaměstnavatele
  - otcovská při úmrtí dítěte
  2. Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1. 1. 2023
  - výše redukčních hranic
  - maximálního vyměřovacího základu
  - další ukazatelé pro rok 2023
  3. Změny v sociálním a nemocenském pojištění po 1. 1. 2023
  4. Tiskopisy – změny a nejčastější chyby při vyplňování
  - příloha k žádosti o dávku
  - oznámení o nástupu do zaměstnání
  - hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti
  - přihláška a odhláška do (z) registru zaměstnavatelů
  - záznam o úrazu
  5. Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
  6. Refundace náhrady mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – vysvětlení některých právních pojmů
  7. Shrnutí – Peněžitá pomoc v mateřství

 

Přednáší: Martina  HURŤÁKOVÁ,  metodička nemocenského pojištění ČSSZ

 

cena  pro členy SÚ   2.350,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.550,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.