Kurzy pro rok 2018

kurz č. 1/ 2018 

Podvojné účetnictví pro začínající a mírně pokročilé

          pro podnikatelské subjekty

 

 termíny konání:     19.10.,24.10.,2.11.,9.11.,16.11.,23.11. 2018 

Časový program kurzu    od    9.00  do  13.00  hodin  ( 24 vyučovacích hodin )

    

Kurz podvojného účetnictví s důrazem na: základní principy účetnictví, všeobecné postupy účtování, aplikace teorie účtování na praktických příkladech, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

OSNOVA: úvod do problematiky účetnictví ( seznámení s právními předpisy ), hlavní knihy v účetnictví ( účetní deník, hlavní kniha, analytické evidence ), rozvaha (aktiva a pasiva ), výsledovka ( náklady a výnosy ), základní bilanční rovnice, účtová osnova ( účtové třídy, účtové skupiny, analytické účty ), obvykle strany účtů, praktické příklady ( přijaté, vydané faktury, účetní doklady, daňové doklady, účetní-vnitropodnikové doklady )

 

Přednášející : Radek HÚSKA, lektor a konzultant Svazu účetních České Budějovice

 

Cena kurzu :  pro členy SÚ: 5.500,- Kč   (včetně  21% DPH )

                         pro ostatní:    5.800,- Kč   (včetně  21% DPH )

Přihláška na kurz a organizační pokyny (Přihláška na kurz)

 

 

Semináře pro rok 2018

přehled seminářu pro rok 2018 ke stažení (aktualizace 24.10.2018)

  (Seminář 26.10_14.12.2018 *doc)  (Seminář 26.10._14.12.2018 *pdf)
 

                                                             

26.10. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181026/ 

Daňové a účetní novinky 2. pololetí roku 2018 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

1.ČNB – nová úprava úroků z prodlení ,  sankce z nezaplacených pohledávek

2.NOVINKA – GDPR a účetní praxe, veřejné rejstříky

3.Novela daňového řádu č. 94/2018 a její význam pro účetní praxi

4.Novela účetního předpisu č. 441/2017 – účinnost v roce 2018

5.Pokyny GFŘ, aktualizace pokynu D-29 k promíjení sankcí DPH

6.Ostatní významné změny pro účetní – DPH, balíček informací k DPH ( společnost od 1.1.  2019 a další )zajímavé rozsudky soudů, nové

    interpretace Národní účetní rady ČR, aktuální závěry a stanoviska KV KDP,  výklady k digitálním změnám a další  aktuální novinky

 

Účastníci obdrží písemný materiál!!!

 

Přednáší: Ing. Helena Ludvíková,

 daňový poradce ev.č. 3569 certifikovaná účetní IAS   č. 1952, lektor  Svazu účetních

 

cena  pro členy SÚ  1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21% DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

1.11. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181101/

Daňové doklady 2018 a 2019, EET 2019

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Zákon o evidenci tržeb

 

Novela zákona s navrhovanou účinností od 1.1. 2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu

 

Vynětí povinnosti evidovat platby karetou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery apod.

Změny v oblasti pověření k evidování tržby

Zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200.000,- Kč – podmínky

Další služby vyloučené z povinné evidence tržeb

Nový pojem – blok účtenek

DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo

Spuštění evidence tržeb pro „ pozastavené“ skupiny

 

Změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží

 

Dopad Zákona o evidenci tržeb do náležitostí daňových dokladů ( faktur i pokladních dokladů ) – včetně změn od 1.1. 2019

Konfrontace účtenky vůči daňovým dokladům a dokladům podle dalších zákonů, které má podnikatel povinnost dodržovat ( NOZ, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele )

Účetní doklady v konfrontaci s účtenkou a dalšími typy dokladů

Povinné náležitosti účtenky

Rozdíly mezi daňovým dokladem a účtenkou a ostatními doklady

Chyby při vystavování dokladů v návaznosti na účtenku

 

ZÁKON O DPH – náležitosti dokladů včetně upozornění na navrhované změny v oblasti dokladů dle nového daňového balíčku

Vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady, souhrnný daňový doklad – navrhované změny

Navrhovaný nový pojem – poukaz – jednoúčelový a víceúčelový , náležitosti

Povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání daňových dokladů dle náležitosti a nikoliv názvu

Proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem

Elektronická fakturace a elektronický podpis

Povinnost přiznat daň při přijetí služby z EU nebo ze třetí země

Podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti  a čitelnosti daňových dokladů

Archivace dokladů dle zákona o DPH a ostatních navazujících zákonů

Zaokrouhlování u daňových dokladů ( §37/1 )

Navrhované změny výpočtu daně podle §37/2

Postup při opravě dokladů ( opravné daňové doklady )

Uplatnění nároku na odpočet

Kontrolní hlášení – zásady vyplňování v návaznosti na probírané téma

Souhrnné hlášení – navrhované změny

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ. 

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

5.11. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181105/ 

Smlouvy při vedení účetnictví a účetním poradenství a daní v návaznosti na platnou legislativu – praktické příklady

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Na semináři budou probrána důležitá ustanovení občanského zákoníku, která mají dopady na účetní a daňovou praxi.

Důraz bude kladen na profesní odpovědnost , vztahy účetního či daňového poradce  i s pojišťovnou. Přehledně s praktickými příklady s aktuální vzorovou smlouvou o vedení účetnictví.

Účastníci semináře budou upozorněni, jaké sankce hrozí za chyby, jak se proti případným škodám pojistit a co si ošetřit ve smlouvě s klientem.

 

1.Východiska občanského zákoníku

2.Vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů

3.Profesní odpovědnost účetních a daňových poradců – příklady z praxe, novinky v odpovědnosti, škoda způsobená informací nebo radou

4.Vztahy s pojišťovnami, náhrada škody

5.Smlouva s klientem – praktické příklady, vzorová smlouva

6.Důležité smluvní typy dle platné stávající legislativy ( finanční leasing, smlouva o dílo, nájemní smlouva upozornění na  nesprávná smluvní rozhodnutí  

Účastníci  obdrží písemný materiál !!

 

Přednáší: Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D

vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

 

cena  pro členy SÚ     1.000,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní         1.300,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

13.11.2018  9.00 –14.00 hod.  /v.s. 20181113/ 

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů a navazujících legislativních změn 2018. Připravované změny pro rok 2019

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti ve znění zákona z příjmů platného pro rok 2018.Podrobně budou probrány ty problémové okruhy a změny,  obsažené v jeho platné novele.

Položky zvyšující výsledek hospodaření

Dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metodiky a oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek

 

Položky snižující výsledek hospodaření

Uhrazené náklady, jejich daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.

Položky, které se zahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani…

Příjmy bezúplatných příjmů

Příjmy z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku

 

Daňové a nedaňové náklady

Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek

Příspěvky právnickým osobám s povinným a nepovinným členstvím, příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárním zástupcům Cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám.

Finanční a operativní leasing, zajištění závazku převodem práva

Propagační předměty, dary, reprezentace

Finanční náklady z úvěrových finančních zdrojů, smluvní sankce, pokuty, penále

Likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrada škody

Limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva

Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky

 

Osvobození příjmů

Z podílu na zisku a prodejů podílu na společnostech.

Licenčních poplatků plynoucích do zahraničí

Z bezúplatného příjmu

 

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně

 

NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenecký fond, fundace,daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů,

Možnost uplatnění daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí ( stanovení vstupní ceny, způsoby odpisování).

Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

 

Společenství vlastníků bytových jednotek

 

Hmotný majetek

Odpisování hmotného majetku a stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku

Nehmotný majetek, změny v odpisování nehmotného majetku.

Vymezení odpisovatele, vymezení neopisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby jednotky

Odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem ( stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku )

Majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny

 

Snižující položky, položky odčitatelné od základu z daně, slevy na dani

Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, řetězení daňových ztrát při přeměnách, rozšíření převodu ztráty na právního zástupce.

Odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje

Odpočet na odborné vzdělávání.

Snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů

 

Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně

Postup při vracení vypsané zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci

Zvláštní ustanovení vratitelném přeplatku.

 

V závislosti na průběhu legislativního schvalovacího procesu budou zařazeny i případné změny pro rok 2019.

 

Přednáší: Ing. Ilona SOUČKOVÁ, vedoucí  oddělení  daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství ČR Praha, spoluautor novely zákona

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

15.11.2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181115/ 

Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z ve znění aktuální právní úpravy platné v roce 2018

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů platných a účinných v roce 2018 a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře.

 

V rámci semináře budou účastníci informováni o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti v souvislosti s přijetím prvé dílčí novely občanského zákoníku a dalších novelizací s pracovněprávními vztahy souvisejících právních předpisů, budou rovněž prezentovány aktuální soudní judikáty.

 

Seminář bude zaměřen na praktické potřeby OSVČ,personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců.

 

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:

obecných institutů zákoníku práce

předsmluvních vztahů tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potencionálním zaměstnavatelem

vzniku, změn a skončení pracovního poměru

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ

pracovní doby a doby odpočinku včetně možných a flexibilních forem rozvrhování pracovní doby

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně problematiky pracovnělékařských služeb

překážek v práci dovolené

péče o zaměstnance

agenturního zaměstnání

výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele ( homeworkingu a teleworkingu)

přechodu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů

doručování písemností a některých dalších institutů pracovního práva

 

 

Přednáší: Mgr. Zdeněk SCHMIED – MPSV ČR, vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy, spoluautor novely zákoníku práce

 

cena  pro členy SÚ      1.000,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní          1.300,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

21.11.2018  9.00 –13.30 hod.  /v.s. 20181121/

Uplatňování DPH v roce 2018 a změny pro rok 2019

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním  zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

 

1.Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách pro rok 2019.

2.Navrhované změny ve vymezení základních pojmů a to včetně definice dotace k ceně.

3.Praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1.1. 2019 !!!

4.Místo plnění  a změna pravidel pro  digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH

5.Uplatňování DPH u poukazů v roce  2019 ve vazbě na směrnici o DPH

6.Vystavování daňových dokladů a  významné změny pro rok 2019

7.Aktuální informace k vystavování daně, výpočtu daně , opravy základu daně, rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019

8.Sazby daně v roce 2018 a předpokládané a očekávané změny pro  rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb a dalších přijatých legislativních úprav a změn

9.Osvobození od daně, včetně aktuálních změn u dodání a nájmu nemovitých věcí

10.Nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku , oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci

     při jejich dodání a další změny v roce 2019

10.Správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019

11.Aktuální změny při podávání kontrolních  hlášení a změny pro rok 2019.

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Václav BENDA, BVO.CZ s.r.o. Praha, expert a specialista  na problematiku DPH,

 

cena  pro členy  SÚ   1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní        1.500,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

7.12.2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181207/ 

Účetní závěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Účastníci budou podrobně seznámeni s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, s rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinností spojené s účetní závěrkou a to dle platné legislativy a změn v účetním uzavření roku.

 

Účetní závěrka:

-příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou

-povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví,účtování o inventarizačních rozdílech

-inventarizace z pohledu DPH-pokyn GFŘ na základě novely 170/2017 Sb.zákona o DPH

-závěrkové operace – časové rozlišení dohadné položky, opravné položky, účetní a daňové, účetní a daňové odpisy,účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování       darů, účtování o zásobách,

-účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností

-kurzové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani atd.

-účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek

-nové přílohy účetní závěrky, podle  jednotlivých kategorií ÚJ

-schválení, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou

-změny v účetnictví od 1.1.2018 na základě novely vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatele

-změny v účetních výkazech

 

Daňový pohled:

Časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu – daňové neuznatelné náklady – vyloučené výnosy – položky zvyšující a snižující základ daně – daňové odpisy – paušální výdaj na auto – daňové opravné položky – daňové rezervy – stanovení základu daně – položky odčitatelné od základu daně – slevy na dani – uplatnění ztrát minulých období – zálohy na další období

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

14.12.2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20181214/ 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019

 

“ KD SLAVIE „ Č. Budějovice

 

 

Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetím zemím, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění ( ve speciálních případech nemožnost nároku na odpočet daně )

Obsah „osoby neuznané v tuzemsku“ a její vliv na povinnost přiznat daň

Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu

Místo plnění u poskytnutí služby a služeb osvobozených

Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi

Výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz

Náležitosti daňového dokladu při vývozu zboží

Finanční a operativní pronájmy věcí movitých  do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani

Povinnosti plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neuznaných v tuzemsku

Vývoz zboží, dovoz zboží, uvádění do daňových přiznání

Souhrnné hlášení, daňová přiznání

Zavedený reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně

Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti podle legislativního stavu ke dni konání semináře

 

Přednáší: JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na DPH, Praha

 

cena  pro členy SÚ     1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní         1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.