Semináře pro rok 2019

přehled seminářu pro rok 2019 ke stažení (aktualizace 22.12.2018)

  (Semináře 11.1_1.2.2019 *doc)  (Semináře 11.1._1.2.2019 *pdf)
 

                                                             

11.1.2019  8.45 –13.15 hod.  /v.s. 20190111/

 

Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019, aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled ve mzdové účtárně v roce 2019

 

Výše minimální mzdy a nejnižší úrovní zaručené mzdy v roce 2019

-vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.

Zvýšení životního minima, existenčního minima a související změny

 

Změny v ZDP

Sněmovní tisky 80,206,109 –účinnost jednotlivých změn

 

Změny v nemocenském, pojištění a sociálním zabezpečení

-změny v zákoně č. 187/2006 Sb.,změna  rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění, alespoň 3.000,-Kč, vliv na změny v rozhodném období

-nové redukční hranice pro rok 2019

-maximální vyměřovací základ v roce 2019

-další významné parametrické změny

-dobrovolná účast na důchodovém pojištění

-změny placení záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ

 

Změny ve zdravotním pojištění

-zvýšení plateb za pojištěnce státu, odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ minimální vyměřovací základ

-odvod pojistného u OSVČ,OBZP,pojištěnci Státu

 

Změny v oblasti srážek ze mzdy

-nezabavitelná částka v roce 2019

-vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

-posouzení vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

-postup při souběhu exekuce a dohody o srážce ze mzdy

 

Zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním a plnění 4% podílu ZPS

-započítávání osob zdravotně zvýhodněných , povinná evidence o náhradním plnění

-omezení objemu náhradního plnění u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce  

 

Další aktuální změny k datu konání semináře

Zahraniční stravné, tuzemské stravné

Zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tis. od r. 2020

 

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka pro oblast personální agendy, Praha

 

cena  pro členy SÚ      1.200,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní          1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)                                                            

                                                                                                                           

14.1.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20190114/

 

Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Přijaté novely a změny platné od 1.1.2019

Novela zákona o DPH řešící DUZP započatá a ukončená do konce kalendářního roku.

Další novela zákona o DPH snižující DPH u jízdného v hromadné dopravě na 10%

Změny minimální mzdy od 1.1. 2019

Školkovné za rok 2019

Formuláře MF ( např. vyúčtování daní ze závislé činnosti a další )

Stravné tuzemské a zahraniční pro rok 2019

Změny v platbách povinného pojistného a další změny od 1.1. 2019

 

Připravovaná novela – návrat k paušálním výdajům u OSVČ v původní výši

 

Daňový balíček změn 2019

Zákon o DPH – novela účinná od roku 2019 ( část až od 1.1. 2021 ) – Pravděpodobná účinnost od 1.4. 2019

Další úpravy  Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – vice jak 250 změn:

-úprava v předmětu daně, v oblasti základních pojmů, úplata a ekonomická činnost

-uplatňování DPH v případě poukazů , nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz

-nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku, rozšíření možnosti

-úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením

-další navrhované změny

 

Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019

Úpravy na základě implementace evropských směrnic a IFRS 9

-omezení znatelnosti výpůjčních výdajů

-zdanění při přemístění majetku bez změny Vlastnictví

-zdanění ovládaných zahraničních společností

-zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování  vozidel s elektrickým pohonem a další

-další navrhované změny

 

Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku:

Zákon o hazardních hrách

Insolvenční zákon

Celní zákon

Daňový řád

Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní

Zákon o Finanční správě ČR

Zákon o Celní správě ČR

 

Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost od 1.7.2019

Novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019

-vynětí povinnosti evidovat platby kartou  a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery apod.

-změny v oblasti pověření k evidování tržby

-zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200.000,- Kč – podmínky

-další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb ( př. telekomunikační služby)

-nový pojem blok účtenek

-DIČ uvádí pouze osoby , jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo

-spuštění evidence tržeb pro“pozastavené“ skupiny

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ,  certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)                                     

                                                                                                                           

 

16.1.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20190116/

 

Novela zákona o DPH 2019

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH,  která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci.

 

1.Úplata,dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing

2.Sledování obratu

3.Osoby povinné k dani-nové vymezení

4.Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty

5.Digitální služby

6.Poukazy-nová pravidla

7.Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost

8.Nový výpočet daně, zaokrouhlování

9.Směna,platby virtuální měnou

10.Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek

11.Osvobození bez nároku na odpočet

12.Služby vázané na dovoz a vývoz zboží

13.Korekce odpočtu a změna režimu nově

14.Režim přenesení daňové povinnosti

 

Přednáší: Ing. Olga Holubová, daňový poradce, Praha, člen vedení sekce DPH v Komoře daňových poradců ČR

 

cena  pro členy SÚ      1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní          1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

 

31.1.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20190131/

 

Účetní aktuality ve vazbě na účetní závěrku podnikatelských subjektů za rok 2018

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Nová koncepce účetní legislativy v následujících letech. Krátká informace o stavu prací na rekodifikaci účetních předpisů

( nový zákon o účetnictví a další navazující účetní předpisy )

 

Operace před uzavřením účetních knih

 odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení,dohadné položky, kursové rozdíly,inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň,odložená daň

Účetní závěrka ( novinky roku 2018

ve vykazování a obsahové náplni některých položek rozvahy

 zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy- kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích

 

Kategorie účetních jednotek a její dopady

( poprvé v roce 2018 můžou účetní jednotce vzniknout nové povinnosti z titulu změny kategorie účetní jednotky či naopak )

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál.

 

Přednáší: Ing. Jana PILÁTOVÁ, člen Národní účetní rady ČR, člen vedení komise MF ČR pro novelu zákona o účetnictví, auditor  společnosti SP audit, s.r.o. Praha, členka Rady komory auditorů ČR, daňový poradce a člen sekce účetnictví při KDP ČR 

 

cena  pro členy SÚ      1.000,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní          1.300,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

 

1.2.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20190201/

 

Mzdové účetnictví – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Příjmy ze závislé činnosti – příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené, zaměstnavatelské benefity, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně.

Zálohy na daň- tiskopis prohlášení, náležitosti mzdových listů.

Výkon práce v zahraničí, zaměstnanec cizinec – nejčastější chyby.

Povinnost podat daňové přiznání za rok 2018 – aktuální změny.

Roční zúčtování záloh za rok 2018, slevy na dani , nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění na dítě za rok 2018, prokazování nároku zaměstnavateli, oprava chyb.

Nový formulář žádosti o roční zúčtování, příklad jeho správné vyplnění

Vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou zvláštní sazbou daně – termín, povinnost podat elektronicky.

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál .

 

Přednáší Ing. Jana ROHLÍKOVÁ - vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finanční úřad  pro Jihočeský kraj České Budějovice

 

cena  pro členy SÚ  1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář) 

 

 

11.2.2019  9.15 –13.15 hod.  /v.s. 20190211/

 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018.

Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů

 

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Výklad bude reagovat na některé změny, zakotvené v novele zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. a novele zákona o rezervách k zjištění základu daně z příjmů.

 

Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním

 

Položky zvyšující hospodářský výsledek

Částky neoprávněně  zkracující příjmy, nepeněžní příjmy.

Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost ( např. odstupné za byty, odkoupení úplatně užívaného majetku atd )

Pohledávky ze smluvních sankcí

Dodaněná závazků, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, porušení podmínek leasingové smlouvy, rozdíly vzniklé v důsledku změny účetní metody, nepeněžní příjmy.

Nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity - úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing, pojištění, vzdělávání

Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku

majetku – problematika odpisování hmotného a nehmotného ,majetku, vyvolaná investice – úpravy v základu daně při metodě komponentního  odpisování

 

Položky snižující  hospodářský výsledek

Příjmy , které nejsou předmětem daně

Příjmy od daně osvobozené – osvobození dividend, podíl na zisku , prodejů obchodních podílů.

Částky snižující výsledek hospodaření

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona

Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy

Základ daně

Odčitatelné položky od základu daně – uplatnění daňové slevy z předchozích let , náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje, odpočet na odborné vzdělávání a další odčitatelné položky

Položky snižující základ daně – odečet na dary, snižující položky u neziskových organizací

Slevy na daních

Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně

Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů

 

Přednáší: Ing. Ilona SOUČKOVÁ, vedoucí  oddělení  daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství ČR Praha, spoluautor novely zákona

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.