Semináře pro rok 2024

přehled seminářu pro rok 2024 ke stažení (aktualizace 09.4.2024)

(PREZENČNÍ_Semináře 02.2024 *doc)  (PREZENČNÍ_ Semináře 02.2024 *pdf)

 (ON LINE_Semináře 04.2024 *doc)  (ON LINE_ Semináře 04.2024 *pdf)


Prezenční semináře

Připravujeme nové semináře

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl : 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz.

Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ). 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

 

 

 

16.4.2024  9.00 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20240416/

 

Zákon o obcích a zákon o úřednicích…

 ( prezentace od 8.45 hodin )

 

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno úředníkům úřadů územně samosprávných celků České republiky.

Program školení:
1. Zákon o obcích

- zastupitelstvo
- rada
- starosta
- tajemník obecního úřadu
- obecní úřad
- občan
- zastupitel
- kontrola a další
2. Zákon o úřednících
- úředník a neúředník, „klouzavý úředník“
- vedoucí úředník a vedoucí úřadu
- správní činnosti
- povinnosti úředníka
- vzdělávání úředníků
- výběrová řízení a další
3. Řešení příkladů z praxe - diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

 

Přednáší: Mgr. Jiří MOSKALA,MPA, lektor personálních a manažerských témat

cena  pro členy  SÚ   2.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

16.4.2024  9.00 – cca 15.00 hod.

/v.s. 202404160/

 

PAP-Metodika

 ( prezentace od 8.45 hodin )

 

Odborný seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, dále zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, které působí zejména v oblasti zpracování "Pomocného analytického přehledu".

Seminář je vhodný i pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditory, kontrolory a účetní porade či pro metodiky.

Program semináře:
- nutnost a důvody pro zpracování Pomocného analytického přehledu (dále „PAP“),
- jaká jsou očekávání a zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
- legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění – v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál.

Metodika tvorby PAP:
- analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů
- analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu
- analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci
- identifikátor veřejné zakázky
- další sestavení části XIV.
- křížové kontroly (KRK) a opravy chyb
- metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP
- příklady

 

Přednáší: Ing. Alena KOCHOVÁ, lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

 

cena  pro členy  SÚ   2.800,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.990,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

18.4.2024  9.00 – cca 15.00 hod.

/v.s. 20240418/

 

Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky…

( prezentace od 8.45 hodin )

 

Seminář je určen zejména pro pracovníky (rozpočtáře, účetní, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek, auditorům, kontrolorům a účetním poradcům.

Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými hledisky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a jejich právním ukotvením (zaměřeno na položky, paragrafy a účelové znaky), a to i ve vazbě na účetní zachycení předmětných transakcí. Seminář je zaměřen na novinky v rozpočtové skladbě a ve finančním výkaznictví.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtové skladby.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná alternativní řešení.

Program školení:
1. Úvod do problematiky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby,
2. Vyhláška o rozpočtové skladbě (vyhláška č. 412/2021 Sb.) a Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb.
- základní pojmy pro účely rozpočtové skladby
- obecné zásady třídění příjmů, výdajů a financujících položek
- významné změny v položkách a paragrafech (obsahová náplň položek a paragrafů)
3. Aktuální znění finančních výkazů s ohledem na významné změny
4. Metodická doporučení v oblasti třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, např.:
- vykazování „doplatků“ transferů ze státního rozpočtu
- vykazování účelových znaků v případě transferů ze státního rozpočtu
- transfery v účetnictví a v rozpočtu (rozdíly)
- vykazování dopravní obslužnosti
- vykazování příjmů a výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu
5. Modelové příklady – účetní a rozpočtové zachycení
6. Právní předpisy
- vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
- pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky

 

Přednáší:
Ing. Nikola KORTANOVÁ, oddělení Regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš SLUKA, vedoucí oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtu

 

cena  pro členy  SÚ   3.100,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       3.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

23.4.2024  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20240418/

 

Zákon o registru smluv

     ( prezentace od 8.00 hodin )

 

 

 

Zákon o registru smluv je účinný od 1. července 2016 – na školení budou představeny základní tipy při jeho aplikaci. Zároveň upozorníme na časté chyby a doporučíme praktické postupy. Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého! Sankcí za nesplnění zveřejnění smluv je jejich neplatnost. Ačkoliv je zákon poměrně krátký vzbuzuje celou řadu otázek a výklady k jednotlivým ustanovením se liší.

Cílem kurzu je představit základní pravidla a postupy při dodržování zákona a prakticky ukázat, jak se smlouva do Registru vkládá. Vše bude vysvětleno srozumitelně, prakticky, a to včetně ukázek (vkládání, oprava smlouvy, znepřístupnění záznamu).

Cílová skupina: všichni, kdo se chtějí orientovat v pravidlech, které zákon o registru smluv stanovuje (úředníci státní správy, školských zařízení, příspěvkových organizací, podnikatelé atd.).

Program školení:
1. Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv:
- smysl a účel
- vazba na ostatní právní předpisy
- novely zákona a praxe.
2. Povinné subjekty:
- kdo musí smlouvu zveřejnit
- za jakých podmínek musí smlouvu zveřejnit
3. Časté chyby a omyly
4. Zveřejňované smlouvy – způsob, rozsah a forma zveřejnění
5. Posuzování hodnoty předmětu smlouvy
- neplatnost jako sankce za nezveřejnění

 

Přednáší: Ing. Mgr. Tereza KRUPOVÁ Ph.D. Metodik – Státní oblastní archiv

 

cena  pro členy  SÚ   2.150,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.600,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

26.4.2024  9.00 – cca 16.00 hod.

/v.s. 20240426/

 

Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé

  ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Cílová skupina: Začínající či mírně pokročilé účetní, specialisté nákupu i prodeje odpovědní za uzavírání smluvních vztahů se smluvními partnery a připravující podklady pro fakturaci včetně řešení méně obvyklých smluvních institutů a jejich dopad do DPH.

Cíl semináře: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou s důrazem na přenesení smluvních ustanovení do fakturace, řešení reklamací do opravných daňových dokladů včetně mimořádných situací (náhrada škody, smluvní pokuty atd.)

Časová dotace: 9:00 – 16:00 hodin

Program:
- Subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
- Základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
- Základní pojmy v DPH
- Dlouhodobý majetek v DPH
- Náležitosti daňových dokladů
- Povinnost přiznat daň z uskutečněného plnění
- Povinnost přiznat daň ze záloh
- Opravy základu daně, opravné daňové doklady – reklamace, smluvní pokuty a další smluvní instituty
- Základ daně a jeho stanovení
- Oceňování pro účely DPH
- Uplatňování daně z tuzemských transakcí
- Nárok na odpočet DPH
- Korekční mechanismy v DPH
- Režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od 1.7.2021
- Zahraniční zbožové transakce
- Zahraniční službové transakce
- Tuzemská přenesená daňová povinnost
- Přiznání k DPH
- Kontrolní hlášení
- Souhrnné hlášení
 

Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod

 

cena  pro členy  SÚ   2.800,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       3.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.