Semináře pro rok 2021

přehled seminářu pro rok 2021 ke stažení (aktualizace 17.2.2021)

  (Semináře 18.2_25.2.2021 *doc)  (Semináře 18.2_25.2.2021 *pdf)

Vzhledem k tom, že Vám nemůžeme nabídnout semináře prezenční formou

( nařízení vlády v souvislosti s pandemií COVID-19 ),  nabízíme Vám

on-line  semináře.

 

Semináře, po technické stránce, zajišťujeme ve spolupráci se Svazem účetních Hradec Králové z.s.

Pro komunikaci on-line, musí mít Váš počítač, mikrofon + sluchátka. ( lze zakoupit a naistalovat )

 

Nezbytnou součástí přihlášky, musí být Vaše aktuální e-mailová adresa !!!

 

V případě pomoci, při instalaci on-line připojení, uveďte svůj požadavek v přihlášce !!!

Další technické informace pro sledování semináře naleznete v přihlášce  k semináři.

Odkaz na stažení aplikace ke sledování semináře -  Zoom Client for Meetings  (zdarma)

https://zoom.us/download

   

  

On - line  semináře

 

18.2.2021  9.00 –14.00 hod.  /v.s. 20210218/

 

Nad daní z příjmů fyzických

a právnických osob za rok 2020 a změny pro rok 2021

( prezentace od 8.30 hodin )

 

Daňové ukončení roku 2020 z pohledu:

1.Stanovení základu daně u fyzických a právnických osob z hlediska

Druhů příjmů a daňově uplatnitelných výdajů

Posuzování rezidentů a nerezidentů

Osvobozené příjmy a pravidla pro jejich uplatňování a prokazování

Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů

Problematika veřejně prospěšných poplatníků

Zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností

 

2.Daňové a nedaňové výdaje a jejich uplatňování

Nezdanitelné části základu daně-dary, úroky z úvěrů, penzijní a životní pojištění

Odpočitatelné položky od základu daně – ztráty z minulých období, odpočty na podporu odborného vzdělávání

Slevy na dani – na poplatníka, invalidní slevy, studentské odpočty, druhý z manželů, sleva za umístění dítěte

Paušální výdaje a zásady pro jejich uplatnění

Daňové zvýhodnění formou slev a daňových bonusů

Placení daně, zálohy na daň

3.Kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání

Daňová přiznání u veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek

Termíny a formy podání daňového přiznání, přílohy

 

Změny, související s daní z příjmů:

1.Přijaté v průběhu roku 2020 a ppoužitelné v tomto roce a v roce 2021, především:

Uplatňování ztrát ( zákon č. 299/2020 Sb.)

Změny ZDP v souvislostí se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí ( zák.č 386/2020 Sb. )

2.Další případné i neschválené změny

Zrušení superhrubé mzdy, paušální režim daně a paušální daň, peněžité příspěvky na stravování, nehmotný a hmotný majetek

 

Účastníci obdrží písemný materiál

 

Přednáší: Ing. Jan VORLÍČEK daňový specialista a dlouholetý zkušený lektor

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

 

23.2.2021  9.00 – cca 13.30 hod.  /v.s. 20210223/

 

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020 příspěvkových organizací

 ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací . Na konkrétních případech budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby ekonomové a účetní dokázali sami poté sestavit daňové přiznání k dani z příjmů.

Teoretická část ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 příspěvkových organizací

Problematika příjmů, které vstupují do daňového základu a které jsou osvobozeny, uplatnění daňově uznatelných nákladů, odčitatelných položek včetně odpočtu dle

  • 20 ods.7 pro veřejné poplatníky a slev na dani. Součástí budou i upozornění na sporná ustanovení.

 

Praktická část – příklad na zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace

Úpravy výsledku hospodaření na základě daně – vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší tj. aplikace základu daně

Osvobozené příjmy

Příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání

Vyplnění jednotlivých řádků s příslušným komentářem v přiznání přímo přes EPO přímo s posluchači s údaji příkladu

Možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním k dani z příjmů právnických osob

 

Účastníci obdrží písemný materiál

 

Přednáší: Ing. Daniela BURIANOVÁ,LL.

Auditor a daňový poradce

 

cena  pro členy SÚ   1.850,-Kč ( vč. 21% DPH )         

cena  pro ostatní      2.050,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

24.2.2021  8.30 – cca 13.30 hod.  /v.s. 20210224/

 

Důchodové pojištění v roce 2021

 ( prezentace od 8.00 hodin )

 

Přehled posledních změn v oblasti důchodového pojištění

 

Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2021

Druhy dávek důchodového pojištění – Vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2021 v porovnání s rokem 2020, pravidla valorizace důchodů v roce 2021

Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle aktuálního stavu právní úpravy

Shrnutí platné právní úpravy vedení a předkládání záznamů a podávání hlášení pro účely důchodového pojištění

Využívané tiskopisy a jejich vyplnění

Možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ

 

Agenda vedení ELDP

Připomenutí posledních změn

Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ

Vzorový příklad – nový rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění

 

Vzorový příklad – vyloučené doby a omluvné doby – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření koronaviru COVID – 19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění

( zejména zákona č. 133/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP)

Vzorový příklad – povinnost rozpočtění příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období

Upozornění na zjišťované závady

Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění

Výstupy z jednání tzv. Komise pro „spravedlivé „ důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů

Další aktuality, připravované změny

 

Účastníci obdrží písemný materiál

 

Přednáší: JUDr .Helena PELIKÁNOVÁ,

advokátní kancelář JUDr.Tomáš Pelikán

 

JUDr. Roman LANG, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

cena  pro členy SÚ   1.750,-Kč ( vč. 21% DPH )         

cena  pro ostatní      1.900,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

24.2.2021  9.00 – cca 14.00 hod.  /v.s. 202102241/

 

Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2021

 ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Cílem semináře je získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2021.

 

1.Změny  dodacích podmínek v roce 2021

2.Změny v uplatňování DPH

3.Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT

4.Změny v celních předpisech

5.Změny v celním sazebníku

6.Rekapitulace nejvíce problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu

   ( dovoz, vývoz, apod.)

 

Účastníci obdrží písemný materiál

 

Přednáší: Marek REJNOHA, odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborných publikací

 

 

cena  pro členy SÚ   1.550,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.800,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

25.2.2021  9.00 – cca 15.00 hod.

/v.s. 20210225/

 

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění

 ( prezentace od 8.45 hodin )

 

 

Rozdělení cizinců podle předpisů, které  se na ně aplikují

Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci ( Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)

Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence

Pojistné předpisy a daňové předpisy

Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Evropská koordinační nařízení

Sociální a zdravotní pojištění ( EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR )

Evropská koordinační nařízení – na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují – určení kam platit pojistné v různých situacích – výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení – postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti – aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře -Mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel – Brexit a jeho dopady na zaměstnance u UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK – rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají – nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích – smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování – účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika – ( daň z příjmů fyzických osob )

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy – daňová rezidence fyzických osob a jejich určení

Zdanění příjmů zaměstnavatelů – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem – zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem

Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba

Specifické kategorie zaměstnanců – šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění

Specifika stanovení  základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v ČR a v zahraničí, zahraniční home-office a jejich řešení

Smlouva o výkonu funkce – jednatel, člen statutárního orgánu ( kdy aplikovat srážkovou  a kdy zálohovou daň )

Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů

Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí za rok 2020, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady, rozhodnutí ministryně o prominutí úroku z prodlení  při opravách

Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021

Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění

Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení

Nároky na slevy na dani u cizinců – daňových nerezidentů a jejich omezení

Roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

 

Vysílání zaměstnanců z ČR

Minimální pracovněprávní povinnosti ( minimální mzda, délka dovolené atd.) podle směrnice 96/71, zásadní novelizace směrnice a její dopady na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států.

Notifikační povinnosti

Cestovní náhrady

Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

Zrušení záloh na daň v ČR

Povinnosti zaměstnanců, kteří  jsou českými daňovými rezidenty

Zamezení dvojího zdanění

 

Účastníci obdrží písemný materiál

 

Přednáší: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ,  daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a sociálního zabezpečení

 

cena  pro členy SÚ   1.700,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.850,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.