Semináře pro rok 2020

přehled seminářu pro rok 2020 ke stažení (aktualizace 31.12.2019)

  (Seminářě 13.1.-31.1.2020 *doc)  (Seminářě 13.1.-31.1.2020 *pdf)


 

                                                              Legislativa-daně,účetnictví ke stažení         (Legislativa-daně,učetnictví)

 

 

 

13.1.2020  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20200113/

 

Změny v daňových zákonech v roce 2020

Představení změn zákonů přijatých ve

2. pololetí 2019 a pro rok 2020

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Zákon o evidenci tržeb – novela 256/2019 Sb.  –účinnost : 1.11.2019, část 1.2.2020 a 1.5. 2020

 

Novela zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů v říjnu 2019 pod číslem 256/2019 Sb. :

·         vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery

·         zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 600 000 Kč – podmínky

·         další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb ( např. telekomunikační služby)

·         nový pojem blok účtenek

·         DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo

·         spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny – sloučeno dohromady

Změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží do 10% sazby DPH jako součást novely EET  - viz informace GFŘ

  Informace GFŘ vydané v průběhu 2. pololetí 2019  ( některé):

              Informace GFŘ k uplatňování poukazů

              Nespolehlivá osoba DPH

              Informace GFŘ k uplatňování sazeb       DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

              Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a    ZDPH u nedobytných pohledávek

  Další změny v zákonech přijaté v prvním pololetí 2019- shrnutí změn v zákonech vydaných ve Sbírce zákonů 27.3.2019 pod číslem 80/2019 Sb.  – DPH, daně z příjmů, daňový řád, správa daní, se zaměřením na důležité změny v DPH a další

  Daňový balíček 2020 – změny v zákonech  o daních z příjmů, spotřebních daních, daních z věcí nemovitých, hazardních hrách a dalších – konečné schválení poslaneckou sněmovnou 17.12.2019 a podpis prezidenta 19.12.2019, účinnost 1.1.2020

  Transpozice směrnice o harmonizaci a zjednodušení některých pravidel v systému DPH  pro obchod mezi členskými státy -  rozsáhlá novela DPH upravující dodání zboží  v rámci EU – sněmovní tisk 572  -  2.čtení

 

Ø   Projekt MF „MOJE daně“ – novela Daňového řádu, zákona o spotřebních daních  a úpravy v zákoně o DPH jako „první vlaštovka“ nového projektu – již v poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 580 – 2.čtení

 

Ø   „Živnostenský“ balíček – zásady

 

Ø   Sazby stravného pro rok 2020 -  zahraniční stravné - vyhláška 310/2019 Sb., tuzemské stravné – vyhláška  ……

 

Ø   Minimální mzda  a zaručená minimální mzda pro rok 2020 (dopad do výše pojistného OSVČ, daňového bonusu atd.)

 

Ø   Základní informace o e-Neschopence

 

Ø   Nový zákon o účetnictvíaktuální stav prací na novém zákoně o účetnictví

 

Ø   Nové interpretace NÚRvýklady k problematickým ustanovením účetnictví

Účastníci semináře obdržípísemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

16.1.2020  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20200116/

 

Roční zúčtování záloh a daň a daňové zvýhodnění za rok 2019, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

1.      Podmínky, za kterých může zaměstnanec požádat o provedení ročního zúčtování, dodatečný podpis prohlášení

2.      Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání

3.      Žádost o provedení ročního zúčtování – jak vyplnit

4.      Potvrzení zaměstnavatele – jak vyplnit, včetně vyplnění v případě dlužné mzdy

5.      Nezdanitelné části základu daně

6.      Slevy na dani

7.      Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

8.      Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 – zálohy na daň, solidární zvýšení u záloh, daň zvláštní sazbou daně

9.      Příjmy ze závislé činnosti, které jsou od daně osvobozené

10.  Tiskopis Prohlášení, oznamování změn rozhodných skutečností u poplatníka v průběhu zdaňovacího období

11.  Zdaňování příjmů zahraničních pracovníků

12.  Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

13.  Dotazy posluchačů

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál.

 

Přednáší Ing. Jana ROHLÍKOVÁ - vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob

Finanční úřad  pro Jihočeský kraj České Budějovice

 

cena  pro členy SÚ 1.200,-Kč (vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní    1.500,-Kč (vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

27.1.2020  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20200127/

 

Účetní závěrka za rok 2019 a změny v účetnictví pro rok 2020

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Cíl semináře: na semináři se seznámíte s pravidly a praktickými postupy pro sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů. Současně budete informováni o novinkách ve vyhlášce pro podnikatele pro rok 2020.

Operace před uzavřením účetních knih

( odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň )

 

Kategorizace účetních jednotek a její dopady na účetní závěrku, daň z příjmů, povinnost konsolidace.

 

Účetní závěrka ( zkušenosti při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy: kdo není povinen sestavit cashflow a přehled o peněžních tocích ).

 

Na co si dát pozor a kde se nejvíce chybuje:

 

Kontrolní vazby v obratové předvaze,-nelogické zůstatky na účtech – účty, které nesmí mít konečné zůstatky.

Podrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrky

Přehled situací, kde se v praxi chybuje pro sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát

 

Upozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrku

Novinky v účetnictví pro podnikatele v roce 2020

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál.

 

Přednáší: Ing. Jana PILÁTOVÁ, člen vedení komise MF ČR pro novelu zákona o účetnictví, auditor  společnosti SP audit, s.r.o. Praha, členka Rady komory auditorů ČR, daňový poradce a člen sekce účetnictví při KDP ČR 

 

cena  pro členy SÚ      1.200,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní         1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

31.1.2020  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20200131/

 

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb, co je třeba znát v roce 2020

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

 

Změny v pracovněprávní oblasti

- výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. ,

 - navržené  změny  ve mzdové oblasti  v připravované novele zákoníku práce s konkrétními příklady (návrh  na  stanovení nároku na dovolenou v hodinách, krácení dovolené  v hodinách,  překážky v práci, které   jsou posuzovány jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou,, atd.)

- dovolenková pokladna

- změna  v § 353 odst. 3 ZP – dopad na   odměňování práce přesčas  u mzdy (nikoliv u platu)

- nejnižší úroveň zaručené mzdy dnes a po novele ZP

- průměrný výdělek u  dohod o pracích konaných mimo PP (velmi vítaný návrh)

        Změny  v daňové oblasti

            -        Návrh  MFČR -  stravenková revoluce, další změny

 

Změny v nemocenském pojištění a sociálním  zabezpečení 

-           nové redukční hranice pro rok 2020

-           maximální vyměřovací základ v r. 2020  a další parametrické údaje  (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.) 

-          parametrické údaje pro OSVČ

Elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů  a pojištěnců

            -        první zkušenosti  z praxe

      Změny ve zdravotním pojištění

-          odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020,   

-          minimální vyměřovací základ  u zaměstnanců

-          minimální vyměřovací základ  odvod pojistného u OSVČ,

             -      osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu        

      Změny v oblasti srážek ze mzdy

             - nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy

             - vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

             - důležitá změna v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, od 1.10.2019      

  

      Ochrana osobních údajů dle GDPR,

            -  zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

     

     Změny v poskytování rodičovského  příspěvku v r. 2020

 

     Další změny k datu konání semináře

     

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka pro oblast personální agendy, Praha

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.