Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů(dále jen“Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

 1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o volném pohybu těchto údajů(dále jen“GDPR) je:

           Svaz účetních České Budějovice, z.s., IČ: 04662717 se sídlem:Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice,(dále jen:“správce“)

 1. Kontaktní údaje správce jsou:

            adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice,   email: info@sucb.cz

            telefon: +420 387 718 333, +420 387 718 352, +420 602 742 750

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

            Zdeněk Křišťan-místopředseda Svazu účetních České Budějovice, z.s.

       

       II. Zdroje, kategorie a druh zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získané na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

          a) od členů Svazu účetních České Budějovice, z.s.

         ° jméno a příjmení

         ° datum narození

         ° trvalé bydliště a doručovací adresa

         ° e-mail

         ° telefonní číslo

          b) od členů Svazu účetních České Budějovice, z.s., kterým zprostředkováváme pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti účetních

         ° jméno a příjmení

         ° datum narození

         ° rodné číslo

         ° trvalé bydliště a doručovací adresa

         ° e-mail

         ° telefonní číslo

        c) od klientů neregistrovaných ve Svazu účetních České Budějovice, z.s.-marketingové zasílání obchodních nabídek ze strany Správce-vzdělávací akce, nabídka odborných publikací apod.

          ° jméno a příjmení

          ° trvalé bydliště a doručovací adresa

          °  e-mail

          °  telefonní číslo

    

       III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

        ° plnění smlouvy mezi Vámi  a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR,

        ° oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)                          podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR

       ° oprávněný zájem správce za účelem  evidence členské základny a komunikace se svými členy,

       ° Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.  1 písm. a) GDPR     ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o  některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

       ° vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou   nutné pro úspěšné vyřízení  objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

       ° zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

       ° evidence členské základny

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

      IV. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

       ° po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správce a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od  ukončení smluvního vztahu)

       ° po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uschovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

      V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

       ° podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,

       ° zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

      VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

    °  právo na přístup ke svým osobním údajů dle čl. 15 GDPR,

    °  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,

    °  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

    °  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

    °  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

    °  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

       Upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení členské základny a pojištěnců, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo  porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

     VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k údajům je chráněn heslem.
 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

    VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, či v listinné podobě, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejnění na svých internetových stránkách a zároveň novou verzi těchto podmínek na Vaši mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.S.

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

Tel.:     +420 387 718 333

Mobil:  +420 602 742 750

E-mail: info@sucb.cz

IČ: 04662717

DIČ: CZ04662717 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.